logotmp2

Stadgar

Du kan läsa stadgarna här på hemsidan, eller ladda ner dem som pdf.

Beslutade vid konstituerande möte 2006-03-02. Rev. vid årsmöte 27/3 2009. 

Stadgar för den ideella föreningen
Hälsans Natur

organisationsnr: 802432-0544

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Hälsans Natur. Föreningen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 2 Syfte
Föreningen skall främja och utveckla verksamheter där man använder natur- och djurkontaktens läkande kraft. Syftet är ytterst att kontakt med djur och natur skall vara ett självklart inslag i förebyggande, läkande och lärande verksamheter.
Detta kan ske t.ex. genom att samla och förmedla kunskap till medlemmarna och till orga-nisationer i omvärlden inom både privat och offentlig sektor.

§ 3 Medlemmar
Var och en som respekterar föreningens målsättning äger rätt att bli medlem. Medlemmar kan vara både enskilda personer, organisationer och företag.

§ 4 Medlemsavgift
Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften.

§ 5 Beslutande organ
A.    Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.
B.    Årsmötet kungöres senast en månad före sammanträdet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
C.    Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt.
D.    Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;

1.    Mötets stadgeenliga utlysande
2.    Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
3.    Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberät-telse.
4.    Beslut om ansvarsfrihet
5.    Fastställande av verksamhetsplan och budget
6.    Fastställande av medlemsavgift
7.    Val av ordförande
8.    Val av sekreterare
9.    Val av kassör
10.    Val av övriga styrelseledamöter
11.    Val av ersättare
12.    Val av en revisor och en revisorsuppleant på ett år
13.    Behandling av motioner och styrelsens förslag
14.    Val av valberedning.

 
§ 6 Styrelsen
a. Styrelsen består av fem ledamöter och två ersättare.
b. Mandatperioden är för ordinarie ledamöter ett eller två år, och sätts så att en succes-siv förnyelse sker. Ersättare väljs på ett år.
c. Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt.
d. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dess ledamöter är närvarande.
e. Ersättare kallas till styrelsemötena.

§ 7 Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra års-möte, skall utskickas till medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet.

§ 8 Stadgeändring
Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

§ 9 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av av-givna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar ett ändamål som ligger i linje med föreningens syften. Beslut om detta tas av årsmötet.

§ 10 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 8 och § 9. Vid lika röstetal har ordfö-rande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.