hn logo 19a

måndag 8 mars 2021

Årsmöte 22 april

Härmed kallas medlemmar i föreningen Hälsans Natur till 2021 års Årsmöte.

Vi ses över webben den 22 april kl 12-13.  Zoom-länk kommer via e-post.

Enligt stadgarna är årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.

Inför årsmötet kan medlemmar lämna in förslag, motioner liksom förslag från styrelsen. Dessa förslag ska i nuläget vara styrelsen tillhanda en månad före mötet.

Styrelsen har lämnat in ett stadgeändringsförslag i anledning av att en punkt om uteslutande av medlem saknas och att vi menar att tiden för att behandla motioner är i längsta laget och bör kunna sänkas till 3 v. – se separat dokument med förslaget inlagt och markerat i tidigare stadgar.

Det här mötet är en chans för alla medlemmar i föreningen och yrkesnätverket att vara del i att forma föreningens väg i vårt verksamhetsområde!

Varmt Välkommen!

Hälsans Naturs styrelse

 1. Dagordning för mötet:
   
      Mötets öppnade.
 2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
  3.  Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
  4.    Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.
   5.    Beslut om ansvarsfrihet.  
   6.    Fastställande av medlemsavgifter.
   7.    Val av ordförande.
   8.    Val av kassör.
   9.    Val av övriga styrelseledamöter.
 3. Val av ersättare.
  11. Val av valberedning.
 4. Val av en revisor och en revisorsuppleant på ett år.
  13.  Diskussion kring och fastställande av verksamhetsplan och budget.
  14.    Behandling av motioner och styrelsens förslag till stadgeändring.
 5. Beslut om datum för konstituerande möte i den nya styrelsen.

16.    Mötets avslutande.